Deklaracja dostępności serwisu internetowego
III Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Białymstoku

III Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej
stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie ma zastosowanie do strony internetowej: http://3lo.bialystok.pl

Data publikacji strony internetowej: 2022-04-25

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022-04-25

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.


Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności


Oświadczenie sporządzono dnia 2022-04-25. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2022-04-25. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny
przeprowadzonej przez podmiot samorządowy.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z administratorem systemów informatycznych, adres poczty elektronicznej admin@3lo.bialystok.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 85 741 60 33. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć
skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się przy ulicy:

- Pałacowej ( linie nr: 5,8,21,28)

- Słonimskiej ( linie nr: 5,28)

- Branickiego ( linie nr: 1,4,12,13,15,17,19,24,28,30,101,103,105,106,109,112)

- Warszawskiej ( linie nr: 2,8,21,101,105,112)


1. Rok budowy budynku III LO to rok 1928. Nie było w nim przeprowadzonych żadnych modernizacji pozwalających na dostosowanie budynku w kontekście dostępności dla osób niepełnosprawnych. Do wejścia od ul. Pałacowej prowadzą wysokie schody. Brak jest podjazdu oraz windy umożliwiającej wejście osobom niepełnosprawnym. Wejście wyposażone jest w drzwi przeszklone niewymagające użycia nadmiernej siły do ich otwarcia. Szerokość przejścia to 90 cm. Brak progów. Na drzwiach oznaczenia „ciągnąć” przy wejściu, „pchać” przy wyjściu. Na parter można dojść przez szatnię po schodach prowadzących do niższej kondygnacji ( brak podjazdu i widy) lub przez hall, którego drzwi prowadzą na parking do drugiego wejścia. Drugie wejście jest od strony parkingu, do którego wjazd znajduje się od strony ul. Ogrodowej. Wejście jest oznakowane analogicznie jak te od ul. Pałacowej. Dojście jest równe bez nachylenia.


2. Na poszczególne kondygnacje (4) prowadzą szerokie schody z poręczą. Brak windy i podjazdów. Korytarze są szerokie i równe. Sekretariat szkoły znajduje się na I piętrze, dojście po schodach. Brak jest toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.
3. Wizualne tablice informacyjne na temat rozkładu pomieszczeń znajdują się przy obu wejściach do budynku. W budynku nie ma wyświetlaczy, wideotekstu, piktogramów, oznaczenia Braille, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących, pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego. Jednakże każdą sprawę można załatwić drogą listowną lub mailową.
4. Na parkingu brak jest wydzielonego miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych.

5. Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym.

6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.


Skargi i odwołania


Nazwa organu odwoławczego: Urząd Miejski w Białymstoku

Adres organu odwoławczego: ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok

Adres e-mail organu odwoławczego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

telefon organu odwoławczego: 85 879
79 79