Złota szkoła   

 

W roku szkolnym 2023/2024 w naszej szkole realizowany był program profilaktyczny „Dobry temat”.

Program “Dobry Temat” jest autorskim projektem Fundacji “Wypłyń na Głębię” – realizującej projekty edukacyjne i profilaktyczne skierowane do młodych ludzi, opierające się o nauczanie zdalne oraz hybrydowe.

Wszystkie materiały programu “Dobry Temat” powstały we współpracy z ekspertami z zakresu pedagogiki, profilaktyki i resocjalizacji. Autorami treści projektu są:

 • dr Wiesław Poleszak - współtwórca programu, autor podręcznika „Dobry Temat”.
 • Jan Mela - prowadzący program „Dobry Temat”
 • Piotr Szwędrowski - pomysłodawca i główny menadżer programu „Dobry Temat”.

Przy pomocy nowoczesnych metod docierania do młodych ludzi i multimedialnych środków wyrazu Fundacja „Wypłyń na głębię” konsekwentnie realizuje swoją misję jaką jest pomoc polskiej młodzieży tak, aby w przyszłości, tworzyła nowoczesne społeczeństwo – pełne pasji, radości życia i wolne od uzależnień.

Cały program został opracowany z myślą o wzmocnieniu najważniejszych, uniwersalnych kompetencji.

 • Stawianie czoła wyzwaniom – program wyposaża w umiejętności adaptacyjne, które pozwalają skutecznie radzić sobie z nieprzewidzianymi przeciwnościami.
 • Wzmacnianie poczucia własnej wartości – program kształtuje pewność siebie i pozytywny obraz siebie, promując zdrowe relacje z otoczeniem.
 • Zapobieganie uzależnieniom – program uczy młodzież rozpoznawania i unikania czynników ryzyka, prowadzących do uzależnień od substancji i zachowań.
 • Efektywna komunikacja – program uczy efektywnego komunikowania się, słuchania innych i pracy w zespole w różnorodnych sytuacjach.
 • Radzenie sobie z przemocą – program dostarcza narzędzi do identyfikacji, unikania i reagowania na sytuacje przemocowe w różnych kontekstach.
 • Rozwiązywanie problemów – program rozwija zdolność do analitycznego myślenia, podejmowania decyzji i znajdowania skutecznych rozwiązań.
 • Wyznaczanie celów – program pomaga w określaniu osobistych aspiracji, planowaniu kroków do ich osiągnięcia i monitorowaniu postępów.
 • Zarządzanie emocjami – program pomaga w rozpoznawaniu, nazywaniu i skutecznym radzeniu sobie z trudnymi emocjami w codziennym życiu.

„Dobry Temat” to wielowymiarowy program, na który składają się interaktywne elementy wykorzystujące skuteczne metody pedagogiczne, nowatorskie środki wyrazu oraz narzędzia diagnostyczne, takie jak:

 • Dziesięć 35-minutowych interaktywnych filmów inspirowanych klimatem YouTube’owych vlogów.
 • Platforma e-learningowa, za której pomocą nauczyciele realizują program w placówce.
 • Nowoczesne oprogramowanie, które pozwala – między innymi na anonimowe wypełnianie przez uczniów ankiet diagnostycznych.
 • Podręcznik do programu opracowany przez eksperta w dziedzinie profilaktyki – dr. Wiesława Poleszaka
 • Interaktywne anonimowe ankiety, które dają uczniom możliwość szczerej refleksji na temat poruszany w trakcie zajęć – decyzja o ich wypełnieniu jest dobrowolna.

Projekt „Dobry Temat” okazuje się niezbędny w kontekście współczesnych wyzwań, z jakimi mierzy się młodzież. Badania przeprowadzone przez NASK wskazują, że młodzież doskonale opanowała techniczne aspekty korzystania z sieci, ale ich świadomość zagrożeń jest niewystarczająca. Co więcej, tylko nieco ponad połowa badanej młodzieży (56,2%) potrafiła właściwie zidentyfikować i zareagować na zagrożenia w sieci.

Inne badania wskazują na kryzys psychiczny wśród dzieci, które wracają do szkoły po długim okresie izolacji spowodowanej pandemią. Ponadto, w kontekście globalnych wydarzeń, takich jak wojna na Ukrainie, młodzież w Polsce jest narażona na dodatkowe stresory, takie jak napływ uchodźców i konsekwencje społeczne z tym związane.

W świetle tych badań, projekt „Dobry Temat” stanowi kluczowe narzędzie w edukacji i wsparciu młodzieży, pomagając im stawić czoła zagrożeniom cyfrowego świata, kryzysom psychicznym oraz globalnym wydarzeniom wpływającym na ich codzienne życie.

W naszej szkole program „Dobry temat” był realizowany w 5 klasach: 1d, 2b, 2c, 2g i 2h. Realizatorami programu byli wychowawcy wymienionych klas: Izabella Kondraciuk, Kamil Zakrzewski, Piotr Półtorak, Agnieszka Augustyniak i Justyna Krupicka.
Koordynator program Barbara Majewska


****** Aplikacja "czilo" ******


Android

 
iOS