Otrzęsiny

Krystyna Ratasiewicz

Stypendium za osiągnięcia i wyniki w nauce na rok szkolny 2020/2021

Zapraszamy uczniów posiadających osiągnięcia w nauce do składania wniosków o Stypendium Prezydenta Miasta Białegostoku.
Do uzyskania stypendium konieczne jest spełnianie następujących warunków:
  1. Uzyskanie średniej ocen na koniec roku szkolnego co najmniej 5,0
  2. Uzyskanie co najmniej dwukrotnie tytułu laureata konkursu lub olimpiady na szczeblu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub co najmniej tytuł laureata konkursu lub olimpiady lub turnieju na szczeblu ogólnopolskim lub międzynarodowym, organizowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznie 2002r.
  3. W przypadku zawodów trzeciego stopnia olimpiady przeprowadzonej w roku szkolnym 2019/2020 zamiast uzyskania co najmniej tytułu laureata olimpiady przyjmuje się kryterium uzyskania co najmniej dwukrotnie tytułu finalisty
Wzór wniosku o przyznanie Stypendium za wyniki i osiągnięcia w nauce na rok szkolny 2020/2021 należy pobrać ze strony internetowej www.bialystok.pl

https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/stypendia/stypendianaukowe - załącznik nr 1

Do dokładnie wypełnionego Wniosku (najlepiej na komputerze) należy koniecznie dołączyć:
  • Kserokopie dyplomów potwierdzających uzyskane osiągnięcia naukowe
  • Uzupełnioną Informację dotyczącą danych osobowych - załącznik nr 2
Wnioski uczniów niepełnoletnich podpisuję rodzice lub opiekunowie prawni.

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie szkoły
w dniach 15 – 22 czerwca 2020r. w godzinach 9.00 – 15.00


W celu uzyskania szczegółowych informacji można się kontaktować poprzez wiadomości na Librusie z Panią Bożeną Bogojło – pedagogiem szkolnym lub Ewą Bogusz-Durczak – psychologiem.
Czytaj dalej...

Stypendium w dziedzinie twórczości artystycznej na rok szkolny 2020/2021

Zapraszamy uczniów uzdolnionych artystycznie posiadających osiągnięcia w postaci tytułu laureata lub finalisty artystycznego konkursu, turnieju, przeglądu, festiwalu lub olimpiady na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim lub wojewódzkim do składania wniosków.
Wzór wniosku o przyznanie Stypendium w dziedzinie twórczości artystycznej na rok szkolny 2020/2021 należy pobrać ze strony internetowej www.bialystok.pl
https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/stypendia/stypendia-artystyczne.html
Załącznik Nr 2 - Wniosek o przyznanie stypendium na rok szkolny 2020 - 2021
Załącznik Nr 3 - Informacje dotyczące danych osobowych na potrzeby podpisania i realizacji umowy stypendialnej
Do wypełnionego Wniosku (załącznik nr 2) należy dołączyć:
  • Kserokopie dyplomów potwierdzających uzyskane osiągnięcia (ponumerowane),
  • Uzupełnioną Informację dotyczącą danych osobowych (załącznik nr 3)
Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie szkoły
w dniach 15 – 22 czerwca 2020r. w godzinach 9.00 – 15.00

W celu uzyskania szczegółowych informacji można się kontaktować poprzez wiadomości na Librusie z Panią Bożeną Bogojło – pedagogiem szkolnym lub Ewą Bogusz-Durczak – psychologiem.
Czytaj dalej...

Stypendium za innowacyjną myśl techniczną na rok szkolny 2020/2021

Zapraszamy uczniów będących autorami lub współautorami innowacyjnego projektu technicznego do składania wniosków o Stypendium Prezydenta Miasta Białegostoku.
Wzór wniosku o przyznanie Stypendium na rok szkolny 2020/2021 należy pobrać ze strony internetowej www.bialystok.pl
https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/stypendia/stypendia-techniczne.html - załącznik nr 2
Do dokładnie wypełnionego Wniosku ( najlepiej na komputerze) należy koniecznie dołączyć:
  • Uzupełnioną Informację dotyczącą danych osobowych - załącznik nr 3
Wnioski uczniów niepełnoletnich podpisuję rodzice lub opiekunowie prawni.
Przed złożeniem wniosku uczniowie proszeni są o kontakt do 10 czerwca 2020r. poprzez Librusa ze swoimi nauczycielami informatyki lub robotyki w celu sprawdzenia dokumentacji technicznej projektu.
Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie szkoły
w dniach 15 – 22 czerwca 2020r. w godzinach 9.00 – 15.00


Czytaj dalej...

Dzień Maturzysty 3 czerwca - kampania MNiSW i Perspektyw Studia 2020

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z miesięcznikiem edukacyjnym Perspektywy na stronie internetowej www.studia.gov.pl w okresie od 3 czerwca do września br. przeprowadzi kampanię informacyjną wspierającą rekrutację na studia w roku akademickim 2020/21.
Pierwszym jej etapem będzie realizowany 3 czerwca "Wirtualny Dzień Maturzysty", podczas którego młodzież wysłucha m.in. dr. Marcina Smolika, dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, który odpowie na pytania dotyczące tegorocznej matury. W programie są także mini-wykłady ekspertów OKE zawierające ostatnie podpowiedzi umożliwiające pomyślne zdanie egzaminów oraz uniknięcie najczęściej popełnianych błędów.
W dniach od 22 do 26 czerwca zaprosimy młodzież z całej Polski na "Kierunkowskaz Kariery", czyli spotkania on-line z ekspertami, pracodawcami, pracownikami naukowymi i studentami, prezentujące kierunki studiów i uczelnie warte rekomendacji. Szczegółowy program całej kampanii - adresowany wprost do maturzystów 2020 zawiera załączony komunikat
Perspektywy od wielu lat wspierają system informacji edukacyjnej w Polsce. Zdajemy sobie sprawę z sytuacji, w jakiej znalazły się szkoły i maturzyści. Maturzyści - kandydaci na studia, mimo ograniczeń wynikających z nadzwyczajnej sytuacji spowodowanej przez epidemię, potrzebują informacji, które pozwolą im zminimalizować przedmaturalny stres, a także zdecydować, jakie studia wybrać.
Rejestracja dla zainteresowanych udziałem w realizowanym online Dniu Maturzysty rozpocznie się 1 czerwca br. na stronie https://studia.gov.pl/studia2020/ (prosimy o docelowe podlinkowanie banera z tym adresem).
Z wyrazami najwyższego szacunku
dr Bianka Siwińska
Redaktor naczelna miesięcznika Perspektywy
Czytaj dalej...

Log in