Wychowawcy klas

Terminarz I semestru

TERMINARZ   PRAC RADY PEDAGOGICZNEJ
III Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Białymstoku
w roku szk. 2020/2021 - I semestr
L.p.

Data

Dzień tygodnia

Godzina

Wydarzenie

1.     

01.09.2020

wtorek

8.45 klasy I

Rozpoczęcie roku szkolnego. Spotkanie z Wychowawcami w wyznaczonych salach: diagnoza wstępna dla uczniów kl. I – test poziomujący z języka angielskiego

2.     

9.15 klasy II po gimnazjum

Spotkanie z Wychowawcami w wyznaczonych salach.

3.     

10.00

klasy II po SP

Spotkanie z Wychowawcami w wyznaczonych salach.

4.     

10.45 klasy III

Spotkanie z Wychowawcami w wyznaczonych salach.

5.     

02. 09. 2020

środa

9.00- 15.00

Przesłuchania uczennic klas I do Międzyszkolnego Chóru Żeńskiego.

6.     

03. 09. 2020

czwartek

12.00

(5 lekcja)

Ślubowanie klas I

7.     

03.09.2020

czwartek

17.00

Zebranie Rodziców Uczniów klas I z Wychowawcami w wyznaczonych salach. Spotkanie z Dyrektorem Szkoły w salach lekcyjnych.

8.     

04. 09. 2020

piątek

  Ostateczny termin przekazania uczniom klas I przez nauczycieli języka polskiego zakresu obowiązującego na obowiązkowym Konkursu o życiu i twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

9.     

10.09.2020

czwartek

16.30

Zebranie Rady Pedagogicznej.

Przedstawienie przez Dyrektora planu nadzoru pedagogicznego. Zatwierdzenie planu pracy szkoły, programu wychowawczo - profilaktycznego, projektu ewaluacji wewnętrznej, planu WDN. Analiza wyników egzaminów maturalnych.

10. 

do 11. 09. 2020

piątek

  Diagnoza wstępna – przeprowadzenie i sprawdzenie testów kompetencji w klasach I (j. polski,   matematyka) we wszystkich klasach na tym samym poziomie, historia – kl. I a, WOS - grupa z kl. I a; fizyka – kl. I b, c; informatyka kl. I b oraz grupa z kl. I c; geografia kl. I d; biologia kl. I e, f, g; chemia kl. I e, f, g;

11. 

30.09.2020

środa

  Termin złożenia wstępnych deklaracji maturalnych oraz opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej o dostosowaniu warunków i formy egzaminu maturalnego do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych absolwenta.

12. 

10. 2020

    Konkurs o życiu i twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

13. 

15. 10. 2020

czwartek

18.00

Spotkanie wszystkich zespołów wychowawczych kl. I, II i III (online)

14. 

11. 2020

    Matury próbne dla klas trzecich z matematyki (pp i pr), z języka polskiego (pp i pr), z języka angielskiego (pp i pr) oraz z pozostałych przedmiotów zadeklarowanych przez uczniów

15. 

12.11.2020

czwartek

17.30-19.30

Konsultacje ze wszystkimi Nauczycielami dla Rodziców Uczniów klas I, II i III.

16. 

03. 12. 2020

czwartek

17.00

Zebranie Rady Pedagogicznej oraz spotkanie wszystkich zespołów wychowawczych kl. I, II i III.

17. 

18. 12. 2020

piątek

  Termin poinformowania rodziców uczniów o przewidywanych śródrocznych ocenach z zajęć edukacyjnych i zachowania.

18. 

21. 12. 2020

poniedziałek

  Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

19. 

22. 12. 2020

wtorek

  Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

20. 

23.12 – 31.12.2020

    Zimowa przerwa świąteczna.

21. 

04.01. – 17.01.2021

    Ferie zimowe.

22. 

18.01-25.01.2021

    Okres, w którym nie ma klasówek, jedynie odpowiedzi ustne, ze względu na to, że nie będzie czasu na poprawę klasówek przed wystawieniem ocen ostatecznych.

23. 

21.01.2021

czwartek

  Spotkanie wszystkich zespołów wychowawczych kl. I, II i III.

24. 

26.01.2021

wtorek

  Ostateczny termin wystawienia ocen śródrocznych.

25. 

28.01.2021

czwartek

17.00

Zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja śródroczna i podsumowanie pracy w I semestrze roku szk. 2020/2021 oraz Rada szkoleniowa:   EWD, losy absolwentów, podsumowanie listopadowej matury próbnej przez przewodniczących zespołów nauczycieli języka polskiego, języka angielskiego, historii i WOSu

Więcej w tej kategorii: Terminarz II semestru »

Log in