Przetargi

Przetargi

Przetargi (18)

Ogłoszenie o przetargu

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1 podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1, został wywieszony na tablicy ogłoszeń wykaz nr 1/2015 nieruchomości na okres 21 dni tj. od 19 października 2015r. do 09.11.2015r. stanowiącej własność Gminy Białystok pozostającej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Białymstoku przeznaczonej do wynajmu w trybie przetargowym oraz ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na wynajem części korytarza szkolnego celem ustawienia automatu samosprzedającego napoje gorące i automatu samosprzedającego przekąski i napoje zimne.

§.1 Oznaczenie nieruchomości:

1. Położenie nieruchomości: ul. Pałacowa 2/1, 15-042 Białystok

2. Powierzchnia znajduje się w budynku szkoły na parterze korytarza i w szatni

§.2 Warunki wynajmu:

1. Okres wynajmu: 15.11.2015r do 30.06.2018r.

2. Cena wywoławcza za wynajem wynosi 350 zł. za każdy automat brutto miesięcznie.

3. Termin płatności czynszu ustala się miesięcznie z góry do 10-tego każdego miesiąca

4. Ustalona w drodze przetargu cena czynszu zawiera koszty związane z eksploatacją przedmiotu najmu: woda, wywóz nieczystości oraz energia elektryczna.

5. Powierzchnia może być przeznaczona wyłącznie na ustawienie automatów.

6. Artykuły sprzedawane w automatach muszą spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.08.2015r.

§.3 Termin i warunki przetargu:

1. Oferent biorący udział w przetargu zobowiązuje się do zawarcia umowy na warunkach zawartych w projekcie umowy o wynajem.

2. Przed przystąpieniem do sporządzenia oferty Oferent winien dokonać wizji lokalnej powierzchni będącej przedmiotem najmu.

3. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę dotyczącą przedmiotu najmu. Złożenie przez Oferenta więcej niż jednej oferty skutkować będzie odrzuceniem wszystkich złożonych przez niego ofert.

4. Oferta powinna zawierać następujące dane:

a) imię i nazwisko, adres, nr PESEL /w przypadku oferenta będącego osobą fizyczną/, nazwę firmy, siedzibę firmy, nr NIP firmy, umowę spółki cywilnej, odpis z właściwego rejestru nie starszy niż 6 miesięcy.

b) pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem przetargu, warunkami przetargu zawartymi w ogłoszeniu, warunkami umowy najmu.

c) pisemne oświadczenie , o tym że znany jest mu stan techniczny powierzchni pod wynajem oraz jest świadomy, iż na najemcy ciąży obowiązek uzyskania opinii, zezwoleń lub decyzji stosownych organów w przedmiocie możliwości przeprowadzenia zamierzonej działalności.

5. Oferty należy składać w nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach z napisem: „Przetarg pisemny na wynajem powierzchni korytarza celem ustawienia 2 automatów samosprzedających w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Białymstoku nie otwierać przed 10.11.2015r. do godz.13”

do dnia 10.11.2015r. do godz.12.00 w sekretariacie szkoły

6. Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną zwrócone bez otwierania.

7. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 10.11.2015r. o godz.13.00 w gabinecie dyrektora

8. Umowa z dotychczasowym Najemcą skończyła się.

9. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości po 100 zł. za każdy automat (łączna kwota 200 zł.) na konto Nr 65 1240 1154 1111 0010 3576 6019 i przedłożenie dowodu wpłaty do dnia 10.11.2015r. do godz.12.00 oraz złożenie oferty spełniającej wymogi określone o przetargu.

10. Za najkorzystniejszą ofertę będzie uznana oferta z najwyższym zaoferowanym czynszem brutto .

11. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy najmu w terminie do 7 dni po uzyskaniu przez wynajmującego zgody Prezydenta Miasta Białegostoku.

12. Organizator przetargu zastrzega prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

UWAGA: Regulamin przetargu, wzór oferty i umowy można pobrać ze strony internetowej www.3lo.bialystok.pl oraz w pokoju nr 01 na parterze

Dyrektor

mgr Małgorzata Górniak

 

Regulamin pdf icon

Oświadczenia pdf icon

Wzór umowy pdf icon

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

Log in