Młodzi Mistrzowie Polskiej Informatyki

Rządowy program pomocy uczniom „WYPRAWKA SZKOLNA”

Program „Wyprawka szkolna” dotyczy dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego i skierowany jest do uczniów:słabowidzących,
 1. niesłyszących,
 2. słabosłyszących,
 3. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 4. z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 5. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 6. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 7. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną  z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7,

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 • Dofinansowanie nie obejmują wydatków związanych z zakupem ćwiczeń, atlasów, słowników itp. wydawnictw.
 • Przyznanie pomocy następuje na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) lub pełnoletniego ucznia,
 • Formularze wniosków dostępne są w gabinecie pedagoga i psychologa oraz w sekretariacie szkoły.
 • Wypełnione wnioski przyjmuje pedagog i psycholog do dnia 9 września 2019r.
 • Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i faktury/rachunki/paragony

Ewa Bogusz-Durczak

Log in