Stypendium Prezydenta Miasta Białegostoku na rok szkolny 2021/22 w dziedzinie twórczości artystycznej

Uczeń ubiegający się o stypendium powinien:
- być laureatem bądź finalistą artystycznego konkursu, turnieju, olimpiady
- posiadać osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej potwierdzone sukcesami na przeglądach, festiwalach lub warsztatach na szczeblu międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim
- jeśli jest uczestnikiem zespołu, orkiestry, grupy artystycznej – uzyskał pozytywna opinię osoby prowadzącej dany zespół, grupę orkiestrę
- uzyskać na koniec roku szkolnego co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania

Wnioski stypendialne do pobrania na stronie www.bialystok.pl (zakładka Edukacja/Stypendia/Stypendia artystyczne).

Uczniowie ubiegający się o stypendia proszeni są o dostarczenie wypełnionych na komputerze wniosków, druków z informacjami o uczniu oraz załączników potwierdzających osiągnięcia do gabinetu pedagoga/psychologa w nieprzekraczalnym terminie do 18 czerwca 2021r.

Log in