Stypendium Prezydenta Miasta Białegostoku na rok szkolny 2021/22 za wyniki i osiągnięcia w nauce

Uczeń ubiegający się o stypendium powinien spełniać wszystkie poniższe kryteria:
- być co najmniej dwukrotnie laureatem przedmiotowego konkursu/olimpiady na szczeblu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub laureatem konkursu/olimpiady na szczeblu ogólnopolskim lub międzynarodowym.
- uzyskać średnią ocen na koniec roku szkolnego co najmniej 5,0

Wnioski stypendialne do pobrania na stronie www.bialystok.pl (zakładka Edukacja/Stypendia/Stypendia naukowe).
Uczniowie ubiegający się o stypendia proszeni są o dostarczenie wypełnionych na komputerze wniosków, druków z informacjami o uczniu oraz załączników potwierdzających osiągnięcia do gabinetu pedagoga/psychologa w nieprzekraczalnym terminie do 18 czerwca 2021r.

Log in