Stypendium za osiągnięcia i wyniki w nauce na rok szkolny 2020/2021

Zapraszamy uczniów posiadających osiągnięcia w nauce do składania wniosków o Stypendium Prezydenta Miasta Białegostoku.
Do uzyskania stypendium konieczne jest spełnianie następujących warunków:
  1. Uzyskanie średniej ocen na koniec roku szkolnego co najmniej 5,0
  2. Uzyskanie co najmniej dwukrotnie tytułu laureata konkursu lub olimpiady na szczeblu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub co najmniej tytuł laureata konkursu lub olimpiady lub turnieju na szczeblu ogólnopolskim lub międzynarodowym, organizowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznie 2002r.
  3. W przypadku zawodów trzeciego stopnia olimpiady przeprowadzonej w roku szkolnym 2019/2020 zamiast uzyskania co najmniej tytułu laureata olimpiady przyjmuje się kryterium uzyskania co najmniej dwukrotnie tytułu finalisty
Wzór wniosku o przyznanie Stypendium za wyniki i osiągnięcia w nauce na rok szkolny 2020/2021 należy pobrać ze strony internetowej www.bialystok.pl

https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/stypendia/stypendianaukowe - załącznik nr 1

Do dokładnie wypełnionego Wniosku (najlepiej na komputerze) należy koniecznie dołączyć:
  • Kserokopie dyplomów potwierdzających uzyskane osiągnięcia naukowe
  • Uzupełnioną Informację dotyczącą danych osobowych - załącznik nr 2
Wnioski uczniów niepełnoletnich podpisuję rodzice lub opiekunowie prawni.

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie szkoły
w dniach 15 – 22 czerwca 2020r. w godzinach 9.00 – 15.00


W celu uzyskania szczegółowych informacji można się kontaktować poprzez wiadomości na Librusie z Panią Bożeną Bogojło – pedagogiem szkolnym lub Ewą Bogusz-Durczak – psychologiem.

Log in