Stypendium w dziedzinie twórczości artystycznej na rok szkolny 2020/2021

Zapraszamy uczniów uzdolnionych artystycznie posiadających osiągnięcia w postaci tytułu laureata lub finalisty artystycznego konkursu, turnieju, przeglądu, festiwalu lub olimpiady na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim lub wojewódzkim do składania wniosków.
Wzór wniosku o przyznanie Stypendium w dziedzinie twórczości artystycznej na rok szkolny 2020/2021 należy pobrać ze strony internetowej www.bialystok.pl
https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/stypendia/stypendia-artystyczne.html
Załącznik Nr 2 - Wniosek o przyznanie stypendium na rok szkolny 2020 - 2021
Załącznik Nr 3 - Informacje dotyczące danych osobowych na potrzeby podpisania i realizacji umowy stypendialnej
Do wypełnionego Wniosku (załącznik nr 2) należy dołączyć:
  • Kserokopie dyplomów potwierdzających uzyskane osiągnięcia (ponumerowane),
  • Uzupełnioną Informację dotyczącą danych osobowych (załącznik nr 3)
Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie szkoły
w dniach 15 – 22 czerwca 2020r. w godzinach 9.00 – 15.00

W celu uzyskania szczegółowych informacji można się kontaktować poprzez wiadomości na Librusie z Panią Bożeną Bogojło – pedagogiem szkolnym lub Ewą Bogusz-Durczak – psychologiem.

Log in