Uwaga Maturzyści 2020

Krótkie przypomnienie procedur maturalnych.

Na egzamin maturalny należy zabrać ze sobą:

- dokument tożsamości ze zdjęciem

- długopis z czarnym wkładem,

- linijkę,

- kalkulator prosty (na egzamin z matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii, informatyki i WOS-u),

- lupę (na egzamin z geografii, historii i historii sztuki),

- maseczkę,

- małą butelkę wody.

Przypominam, że nie wolno na egzamin wnosić telefonów komórkowych, ani innych urządzeń telekomunikacyjnych.

Proszę na egzamin przyjść około 45 minut wcześniej, aby można było zachować procedury bezpieczeństwa przy wejściu do szkoły.

WAŻNE:

Jeśli wśród osób zgłoszonych chorujących na choroby przewlekłe są chorujący na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie proszę o telefon do sekretariatu szkoły. Członkowie zespołu nadzorującego muszą posiadać taką wiedzę, aby nie interpretować takich objawów w przypadku danego zdającego jako objawów niepokojących świadczących o możliwym zakażeniu koronawirusem.

Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę. Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły.

Proszę się zapoznać z pozostałymi informacjami dotyczącymi procedur bezpieczeństwa i procedur maturalnych (w załączniku).

Procedury bezpieczeństwa:

Część 1.

1.1.Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

1.2.Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

1.3.Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych.

1.4.Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

1.5.Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

Część 2.

Środki bezpieczeństwa osobistego

2.1.Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk, z którego należy skorzystać wchodząc na teren szkoły.

2.2.Płyn do dezynfekcji rąk jest również dostępny w każdej sali egzaminacyjnej. Obok płynu znajduje się informacja na temat prawidłowej dezynfekcji rąk.

2.3.W przypadku egzaminu z przedmiotów, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np. jednego słownika, obok słownika ustawiony jest dozownik z płynem dezynfekcyjnym. Należy z niego skorzystać przed otwarciem słownika.

2.4.Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m)

2.5.Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą - w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.

2.6.Dla każdego zdającego zostanie zapewnione miejsce, w którym będzie mógł zostawić rzeczy osobiste - plecak, torbę, kurtkę, telefon itp. Będzie to odrębne pomieszczenie, szatnia przy sali gimnastycznej, sala szkolna (s.362, s.255, s.14) w której dla zdających będą przygotowane przezroczyste foliowe worki (tak aby sprawdzenie ich zawartości nie wymagało otwierania), w których będą mogli zostawić swoje rzeczy osobiste. Każdy zdający wkłada kartkę z imieniem i nazwiskiem do worka foliowego. Należy zadbać, by oczekując na oddanie lub odbiór swoich rzeczy zachowywać odpowiednie środki bezpieczeństwa (odległość od innych osób, zakrywanie ust i nosa).

2.6.Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

1)podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

2)wychodzi do toalety

3)kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

2.7.Przed rozpoczęciem egzaminu wszyscy zdający zostaną poinformowani o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:

1)zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi

2)obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym

3)niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką

4)konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.

2.8.Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

2.9.Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.

Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

Log in