Biol-Chemy na wykładzie z fizjologii roślin

6 grudnia ( w ramach mikołajkowego prezentu) uczniowie klas: I eP, I gG i II e pod opieką p. K. Maciejuk uczestniczyli, w ramach projektu Spotkanie z Florą, w wykładzie "Jak nakarmić głodne rośliny? Odpowiedź roślin na niedobór składników mineralnych- na przykładzie deficytu fosforanów" prowadzonym przez panią dr hab. Iwonę Ciereszko, prof. UwB. Fosfor jest jednym z najważniejszych składników mineralnych niezbędnych do prawidłowego wzrostu, rozwoju, metabolizmu oraz plonowania roślin użytkowych. Fosfor występuje w glebach w postaci związków organicznych lub nieorganicznych, które w większości są trudno dostępne dla roślin. Bezpośrednio dostępny jest głównie fosfor w roztworze glebowym, w postaci jonów fosforanowych (w skrócie Pi) - jednak stężenie Pi w glebach jest zazwyczaj bardzo niskie. Szacuje się, że zbiory zbóż z ponad 30% światowych użytków rolnych mogą być obniżone głównie ze względu na deficyt Pi. Fosfor zawarty w nawozach mineralnych nie jest w pełni wykorzystany przez rośliny – przyswajają one jedynie około 20%, ponadto naturalne źródła, niezbędne do produkcji nawozów fosforowych, ulegają szybkiemu wyczerpaniu i prawdopodobnie w ciągu kilkudziesięciu lat ich zabraknie. Konieczny jest zatem monitoring niedoboru Pi w glebach, znajomość mechanizmów różnorodnych odpowiedzi roślin na deficyt Pi oraz opracowanie zabiegów zwiększających dostępność Pi dla roślin użytkowych.
nauczyciel biologii Małgorzata Łupińska

fot. p. Katarzyna Maciejuk

Log in