Stypendium Zarządu Województwa Podlaskiego za szczególne osiągnięcia w nauce

Informujemy, że trwa nabór zgłoszeń do Stypendium Zarządu Województwa Podlaskiego za szczególne osiągnięciaw nauce. Wnioski (uzupełnione elektronicznie) wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających osiągnięcia edukacyjne uczniów w roku szkolnym 2016/2017 należy złożyć do gabinetu pedagoga /psychologa w terminie do 9 listopada 2017r.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania stypendiów oraz wnioski znajdują się na stronie internetowejwww.wrotapodlasia.pl/pl/edukacja/stypendia/stypendiazaszczegolneosiagnieciawnauce/20162017/Stypendium otrzyma osoba, która w poprzednim roku szkolnym, będąc uczniem szkoły znajdującej się na obszarze województwa podlaskiego, uzyskała łącznie następujące osiągnięcia w nauce:
1) uzyskała średnią ocen na koniec roku szkolnego w szkole podstawowej, w gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej co najmniej 5,00;
2) była co najmniej trzykrotnie laureatem konkursu/olimpiady na szczeblu wojewódzkim/ponad wojewódzkim lub co najmniej jednokrotnie laureatem konkursu/olimpiady/turnieju na szczeblu ogólnopolskim/międzynarodowym.
Wnioskodawcą jest uczeń szkoły, a w przypadku osób niepełnoletnich, rodzic lub opiekun prawny.
Wiarygodność danych zawartych we wniosku potwierdza dyrektor szkoły, do której w poprzednim roku szkolnym uczęszczał uczeń ubiegający się o stypendium.
Kwota przyznanego stypendium dla jednego stypendysty za rok szkolny 2016/2017 wyniesie 4 000 zł.

Log in